JEGYZŐKÖNYV
(Minutes of meeting)

A Magyar Internet Társaság Egyesület közgyűléséről
Budapest, 1997. október 30.

-


 

Az ülés helye:

 A MITE székhelye, Budapest, XIII. Victor Hugo utca 18-22, H-1132 Magyarország

Résztvevők: ld. a Jegyzőkönyv Mellékletét (Jelenléti ív)

 

A Közgyűlés levezető elnöke: Bakonyi Péter, a MIT elnöke

Napirend: 

 1. Alapszabály módosítása, szervezeti kérdések.
 2. ISOC csatlakozás.
 3. HUNGARNET csatlakozás.
 4. Új tagok toborzása.
 5. Beszámoló az Informatikai Szolgáltatók Tanácsának tevékenységéről.
 6. PR tevékenység. 

Napirend előtt a levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 26 tagból 18 tag jelen van, tehát több mint 50 %.

 

1. A Napirend elfogadása 

A levezető elnök a napirend módosítására tett javaslatot: 

1. ISOC csatlakozás.

2. HUNGARNET csatlakozás.

3. Alapszabály módosítása, szervezeti kérdések.

4. Új tagok toborzása.

5. Beszámoló az Informatikai Szolgáltatók Tanácsának tevékenységéről.

6. MIT WWW bemutatása.

7. PR tevékenység.

8. Egyebek.

A módosított napirendet a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

 

2. ISOC csatlakozás 

A levezető elnök felkérte Bálint Lajost, a MIT ügyvezető igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást az ISOC csatlakozásról.

Az ISOC-nak 1997. június 25-én benyújtott angol nyelvű alapszabályra az ISOC alelnöke Vint Cerf válaszolt, és a csatlakozási szándékot pozitívan fogadta. Az ISOC vezetőségének megbízottja, Lisa Ernst (Director of Chapter) az alapszabályt tanulmányozta és észrevételezte. Az ennek alapján módosított alapszabályt 1997. október 13-án Bylaw néven megküldtük az ISOC-hoz. Az erre küldött válaszában jelezte, hogy végleges jóváhagyásra az alapszabályt továbbította az ISOC alelnökéhez.

A legfontosabb változtatások: 

 • az ISOC-nál bejegyzett új név: Hungary Chapter of the Internet Society,
 • a Chapter tagja lehet minden olyan személy, aki Magyarországon él vagy dolgozik, (diákok is, akik 25 % ISOC tagdíj kedvezményt élvezhetnek),
 • a tisztségviselők között kell szerepeljen titkár és kincstárnok, amelyek kötelező funkciók,
 • amennyiben bármelyik tisztségviselő lemondana, úgy a következő ülésen az érintett pozicióra új személy választandó,
 • a tisztségviselők mandátuma 3 évre szól, és minden tisztségviselő ugyanarra a posztra még egy alkalommal választható,
 • szavazat képes a taggyűlés ha legalább 10 tag vagy a tagság 10 %-a, illetve a két szám közül a nagyobbik jelen van,
 • az alapszabály módosításához a tagság 50 %-a plusz 1 főjelenléte szükséges. 

A Közgyűlés a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

3. HUNGARNET csatlakozás 

A levezető elnök javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Magyar Internet Társaság csatlakozzon a HUNGARNET Egyesülethez. Indoklásként elmondta, hogy a HUNGARNET Egyesület integrálja a teljes magyar felsőoktatási, kutatási, közgyűjteményi szféra Internet felhasználóit, így a MIT célkitűzéseinek megvalósítását ez az együttműködés komoly mértékben segíti. 

A javaslatot a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.

E napirendi pont keretében a levezető elnök javasolta, a MIT tagjai is igény esetén az egyéni kutatókhoz hasonló feltételekkel használhassák a home working Internet hozzáférési lehetőséget a HBONE-on.

A javaslatot a Közgyűlés támogatólag tudomásul vette.

 

4. A MIT Alapszabály módosítása, szervezeti kérdések. 

A MIT által az egyesület bejegyzési eljárására felkért Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda 1997. október 17-én a Fővárosi Bíróságtól kézhez vett hiánypótlási végzéssel kapcsolatban az ügyvédi iroda részéről Dr. Gaudi-Nagy Tamás adott a Közgyűlésnek tájékoztatót.

Ismertette azon pontokat amelyek bevezetése illetve pontosítása szükséges.

Ezek:

 • a Közgyűlésnek döntenie kell a tagdíj mértékéről, a befizetés határidejéről és módjáról,
 • az alelnökök és igazgatók számát pontosan megjelölt számnévvel kell megadni a keretszámok helyett,
 • külön kifejezett módon kell utalni arra, hogy az alelnökök és igazgatók tisztségviselőknek minősülnek,
 • a bíróság kéri, az alelnökök és az igazgatók feladatköreinek pontos meghatározását,
 • a bíróság kéri a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tisztségviselők feltüntetését,
 • a bíróság kér egy un. Székhelyhasználati engedélyt, melyet a székhelyet rendelkezésre bocsátó HUNGARNET Egyesület kell kibocsásson.

 

További Alapszabály módosítás, hogy a korábbi Alapszabály V./3 pontja két új

ügyintéző szervvel egészül ki: V./3.3 titkár, V./3.4 pénztárnok.

A fenti végzéssel és a további módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Közgyűlés résztvevőinek kiosztásra került.

A fentiek szerint módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályról a levezető elnök nyílt egyszerű többségű szavazást rendelt el. A tagság 18 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a módosított Alapszabályt egyhangúlag elfogadta.

A levezető elnök megkérdezte a tagságot, hogy a most elfogadott Alapszabályhoz van e módosító javaslat. Az alábbiakban felsoroljuk a további módosító javaslatokat:

4.1 Az Alapszabály I. pontjára Gordos Géza és Bálint Lajos tagok módosítási javaslatot tettek miszerint az Egyesület rövidített neve ne MIT, hanem más legyen. Gordos Géza javaslata: MAIT, Bálint Lajos javaslata MITE.

A levezető elnök a fenti módosító javaslatot szavazásra tette fel, melynek eredményeként a Közgyűlés egyhangú szavazattal a MITE, mint az egyesület rövidített neve mellett döntött.

4.2 Az ügyvezető igazgató előterjesztésében és jelölésében a most elfogadott módosított Alapszabály V./3.2 illetve V./3.3 pontjában megadott tisztségviselők személyére az alábbi javaslatot tette: 

 • titkár: Mikusné Sárvári Klára,
 • pénztárnok: Nagy Miklós.

 A levezető elnök megkérdezte a tagságot, hogy a jelöltekre van e más javaslata.

Más javaslat nem lévén a levezető elnök mindkét jelöltre külön-külön szavazást rendelt el. Mindkét esetben 17 igen és 1 tartózkodás mellett a jelölteket a tagság megválasztotta.

4.3 Tagdíj. 

A levezető elnök javasolta a Közgyűlésnek, az Egyesület alapműködtetéséhez feltétlenül szükséges tagdíj bevezetését. A tagdíj mértékére a befizetés határidejére, és módjára Nagy Miklós tett javaslatot, miszerint a tagdíj évi 1000,- Ft amely két részletben kerül beszedésre november 30. és április 30. határidővel, csekken történő befizetéssel. 

A fenti két javaslatot a levezető elnök egyszerre szavaztatta meg a Közgyűléssel.

A Közgyűlés ellenszavazat nélkül mindkét javaslatot elfogadta.

E napirend keretében az egyesület elnöke javasolta, hogy a későbbiek folyamán az egyesület mint független, civil szervezet szakmai tevékenységének elvégzéséhez támogatókat, pártoló tagokat fog keresni. Ehhez kérte a tagság aktív közreműködését. 

4.4. Pártoló tagság.

Gordos Géza, Martos Balázs és Bakonyi Péter tagok javaslata, hogy amennyiben jogi személyiség csatlakozási szándékát jelzi az egyesülethez akkor az pártoló tagként, tanácskozási joggal, de szavazati és tisztségviselői jog nélkül kerüljön felvételre. A pártoló tagsági díj mértéke minimálisan évi 10.000,- Ft legyen.

A javaslatot a levezető elnök szavazásra tette fel. A Közgyűlés a javaslatot ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

4.5 Közgyűlés az Interneten. 

Rákóczi Péter István javasolta, hogy a Magyar Internet Társaság nevéhez méltóan üléseit illetve Közgyűlését az Internet hálózaton tarthassa on-line módon. A javaslatra Bakonyi Péter válaszolt, miszerint ugyan a technikai lehetősége ennek megvan, de jelen pillanatban még jogi, hitelesítési akadálya van. Bölcskei Imre jelezte, hogy ez a probléma törvényi szabályozás alatt van. Ezen vélemény alapján a levezető elnök a szavazástól eltekintett. 

4.6 Az Alapszabály V./4.1 pontjának módosítási javaslata. 

Zimányi Magdolna tag javasolta, hogy az ISOC Chapter alapszabályával összhangban az egyesület képviseleti és ügyintéző szerveinek tagjává választott tag ugyanarra a tisztségre két ciklusra, azaz max. 2 X 3 évre választható.

 A Közgyűlés a fenti módosító javaslatot ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. 

4.7 Diák tagság/díj. 

Rákóczi István Péter javasolta, hogy diákok is tagok lehessenek tagdíj kedvezménnyel. A javasolt tagdíj kedvezmény mértéke 50 %. 

A módosító javaslatot a Közgyűlés ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a levezető elnök az Alapszabály 4. Pontjában illetve 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;

4.5; 4.6; 4.7; pontjában az elfogadott módosító javaslatokkal együtt az így egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályról kért a Közgyűléstől szavazást. A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fentiek szerint módosított Alapszabályt egyhangúlag elfogadta. 

 

5. Új tagok toborzása. 

Bakonyi Péter, az egyesület elnöke javasolta a tagságnak, hogy próbáljunk kapcsolatot teremteni azokkal a szférákkal, amelyek nem jelentek meg az egyesület tagjai között, de a jövő szempontjából igen fontos lenne a jelenlétük. Mindenki elsősorban a saját szakterületén próbáljon új tagokat toborozni. 

A javaslatot a Közgyűlés támogatta.

 

6. Beszámoló az Informatikai Szolgáltatók Tanácsának tevékenységéről. 

Az ügyvezető elnök felkérte Martos Balázst az egyesületünk igazgatóját, hogy mint a HUNGARNET Egyesület képviselője az Internet Szolgáltatók Tanácsának elnöke, tartson beszámolót az ISZT tevékenységéről.

Martos Balázs beszámolt az új domain name regisztrációról. Előadásában ismertette az új rendszer bevezetésének előzményeit és szükségességét.

Részletes tájékoztatást adott az FSZT tagjainak a regisztrációval kapcsolatos feladatairól, valamint a HUNGARNET vállalt szerepéről.

Az igen értékes előadást a tagság nevében a levezető elnök, Bakonyi Péter megköszönte.

A domain name regisztrációval kapcsolatos részletes információk megtalálhatók: http//:www.nic.hu címen.

 

7. MITE WWW bemutatása. 

Kovács Csaba az egyesület tagja vállalta, hogy elkészíti az egyesület home page-ét. A közgyűlésen bemutatta az NIIF központi gépén működő és az NIIF homepage-hez linkelt WWW szervert. A WWW szerver címe: http:/www.isoc-hu.hu

A WWW szervert és a bemutatót a tagság nagy tetszéssel fogadta. Annak teljes kiépítéséhez a lap szerkesztője a tagság aktív közreműködését kérte elsősorban a tartalmi feltöltést illetően.

Kokas Károly és Rákóczi István Péter konkrét javaslatait, valamint a későbbiekben előálló további javaslatokat a levezető elnök kérte, hogy közvetlenül a lap szerkesztőjéhez juttasák el. 

Az egyesület elnöke köszönetét fejezte ki Kovács Csabának az eddigi munkájáért és kérte, hogy a jövőben is folytassa a lap szerkesztését.

  

8. Egyebek 

8.1 Az egyesület elnöke, Bakonyi Péter javasolta, hogy a MITE amelynek egyik igen fontos feladata, hogy fórumot, nyilvánosságot szervezzen, elsősorban az Internet használatával, szolgáltatásaival kapcsolatos kérdés körben. Ezért célszerű ha már az elkövetkezendő Networkshopon a HUNGARNET-el közös szekcióban lehetne beszámolni az érdeklődőknek nemcsak az akadémiai közösség eredményeiről és céljairól, hanem az egész magyarországi, az Internethez kapcsolódó új elképzelésekről, tervekről. 

8.2 A KFKI munkatársa Király Péterné kérdezte, hogy a KFKI-ban működtetett ISOC levelezési lista, amely egy nem hivatalos lista volt a továbbiakban feléleszthető e, vagy egy új lista indul.

Kovács Csaba javasolta, hogy a Helka új listserv szolgáltatásának keretében induljon egy ISOC-L lista, amelynek a gondozását felvállalja.

 

Több hozzászólás nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette.

  

Budapest, 1997. október 30.

  

A jegyzőkönyvet készítette: Mikusné Sárvári Klára, MITE titkára
A jegyzőkönyvet hitelesítette: Martos Balázs, MITE igazgató és Springer Ferenc, MITE tag

 

 

Melléklet: 


Copyright © Magyar Internet Társaság - Minden jog fenntartva.
Utolsó módosítás - Last modify:
Észrevételek, javaslatok - Notices are welcome to
webmaster@isoc-hu.hu