A
MAGYAR INTERNET TÁRSASÁG EGYESÜLET
MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT ALAPSZABÁLYA


--

 

I.
Az egyesület neve


1. Az egyesület neve:                   Magyar Internet Társaság Egyesület

2. Az egyesület rövidített neve:  MITE

 

II.
Az egyesület székhelye


1. Az egyesület székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

III.
Az egyesület célja

 

1. Az egyesület célja az Internet kultúra terjesztésének szervezett keretek között történõ biztosítása, továbbá olyan fórumok létrehozása és mûködtetése, melyek segítik az Internet hálózati fejlesztését Magyarországon, egyebek mellett nyilatkozatok és állásfoglalások megfogalmazásával és széles körû közzétételével a hálózati infrastruktúra építésének elõrevitele, a szolgáltatások széles választékának bevezetése, illetve az egyre növekvõ számú és típusú alkalmazások támogatása érdekében.

2. Az egyesület elsõsorban a felsõ- és közoktatási, kutatás- és fejlesztési, a kormányzati és a gazdasági szektor szereplõi és valamint minden érdeklõdõ magánszemély számára kíván megfelelõ fórumot biztosítani arra, hogy érintettek a magyar Internet hálózat mûködését megvitathassák, illetve érdekeiket összehangolják.

 

IV.
Az egyesület tagsága
 

 

1. Az egyesület elsõsorban olyan magyar hálózati szakemberek igényeit igyekszik kielégíteni, akik érdeklõdnek az Internet Society (továbbiakban ISOC), illetve az egyesület tevékenysége iránt.

2. Az egyesület tagja lehet mindenki, aki Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik, tagja az ISOC-nak, tagfelvételi kérelmét szabályszerûen kitöltve eljuttatta az ügyvezetõ igazgatóhoz, aki azt az elnökkel egyetértésben elfogadta.

3. Az egyesület pártoló tagja lehet az a Magyarországon bejegyzett és Magyarországon székhellyel bíró szervezet, mely tagja az ISOC-nak és pártoló tagfelvételi kérelmét szabályszerûen kitöltve eljuttatta az ügyvezetõ igazgatóhoz, aki azt az elnökkel egyetértésben elfogadta.

4. A tagfelvételi kérelmek elbírálása során a jelentkezõk között semmilyen megkülönböztetést nem lehet alkalmazni.

5. A magyarországi illetõségû ISOC tagok nem kötelesek csatlakozni az egyesülethez.

6. Az egyesület tagjai azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, választhatnak és választhatók az egyesület tisztségeire, illetve kötelesek eleget tenni az alapszabályban és a közgyűlési határozatokban meghatározott kötelezettségeknek.

7. A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem írásbeli elfogadásának napját követõ naptári hónap 1. napján keletkezik.

8. Az egyesület pártoló tagjai részt vehetnek az egyesület munkájában és a közgyûlésen, határozati javaslatokat tehetnek, de nem szavazhatnak és tisztségekre nem választhatók.

 

 

V.
Az egyesület szervezete

 

1. A közgyûlés  

1.1. Az egyesület legfelsõbb szerve a tagok összessége által alkotott közgyûlés, mely szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja ülését. A közgyûlést az elnök hívja össze, a tagok részére legalább a közgyûlést megelõzõ nyolc nappal kézbesített meghívó útján. A közgyûlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetõleg ha a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – kívánja. 

1.2. A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon legalább a nyilvántartott tagok több mint fele jelen van, és határozatait a jelenlevõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza. Határozatképtelennek minõsülõ közgyûlés esetén a változatlan napirenddel összehívott, megismételt közgyûlés akkor határozatképes ha azon legalább tíz tag jelen van. Szavazat egyenlõség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A képviseleti és ügyintézõ szervek megválasztásáról, illetve visszahívásáról a közgyûlés – eltérõ tartalmú határozat hiányában – nyí lt szavazással dönt. 

1.3 A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

a./ az alapszabály megállapítása és módosítása,
b./ az éves költségvetés elfogadása,
c./ az ügyvezetõ igazgató éves beszámolójának elfogadása,
d./ az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása,
e./ az egyesületnek más egyesületbe tagként való be-, illetve kilépése,
f./ tagdíj bevezetése, mértékének és befizetési rendjének megállapítása,
g./ tisztségviselõk megválasztása és visszahívása,
h./ döntés
az egyesület vagyonáról az egyesület megszûnése esetén,
i./ döntés mindazon kérdésekben, melyeket az alapszabály nem utal kifejezetten más szerv hatáskörébe. 

2. Képviseleti szervek 

2.1 Az elnök képviseli az egyesületet harmadik személyek és hatóságok felé, továbbá az alábbi feladatokat látja el:

a./ a közgyûlés összehívása és levezetése,
b./ a közgyûlés határozati javaslatok elõkészítése,
c./ éves költségvetés tervezetének elkészítése,
d./ nyilatkozatok és állásfoglalások közzététele,
e./ az ügyvezetõvel egyeztetetten dönt a közgyûlések közötti idõpontban felmerülõ olyan kérdésekben, melyek nem tartoznak a közgyûlés és más tisztségviselõk hatáskörébe,
f./ gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezés jogát a pénztárnokkal együtt,
g./ eljárás minden olyan
ügyben, melyet a közgyûlés a hatáskörébe utal. 

2.2. Az alelnökök – akik szintén az egyesület tisztségviselõi – feladata, hogy az elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén az elnök útmutatása alapján képviseljék az egyesületet, továbbá az elnök mellett mûködve ellássák az elnök által részükre megszabott, mások hatáskörét nem érintõ szakmai irányítási és kapcsolattartási feladatokat. Az alelnökök száma három. 

3. Ügyintézõ szervek 

3.1 Az ügyvezetõ igazgató 

3.1.1. Az ügyvezetõ igazgató hatásköre: 

a./ az elnökkel egyeztetetten dönt a tagok és pártoló tagok felvétele ügyében,
b./ saját és az egyesület tevékenységérõl éves beszámolót készít és azt elfogadás végett a közgyûlés elé terjeszti, legkésõbb a beszámoló alapját képezõ tárgyévet követõ elsõ közgyûlés
en,
c./ titkár útján intézkedik az egyesület infrastrukturális beszerzéseirõl és fejlesztéseirõl,
d./ nyilatkozatok és állásfoglalások közzétételének kezdeményezése az elnök felé,
e./ eljárás minden olyan ügyben, melyet a közgyûlés a hatáskörébe utal. 

3.2. Az igazgatók – akik szintén az egyesület tisztségviselõi – véleményezik az elnök által elõkészített közgyûlési határozati javaslatokat és segítik az ügyvezetõ igazgató munkáját, ezen felül javaslatokat tesznek az egyesület által eszközlendõ beszerzésekre és kapcsolat felvételekre. Az igazgatók száma három. 

3.3. A titkár 

3.3.1. A titkár – aki szintén az egyesület tisztségviselõje – az ügyvezetõ igazgató útmutatása alapján szervezi és ellátja az egyesület adminisztrációs ügyeit, vezeti a tagnyilvántartást, gondoskodik az egyesületen beüli információáramlásról, továbbá intézi az egyesület infrastrukturális beszerzéseit és fejlesztéseit. 

3.4. A pénztárnok 

3.4.1. A pénztárnok – aki szintén az egyesület tisztségviselõje – kezeli az egyesület házipénztárát, gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezés jogát az elnökkel együtt, továbbá gondoskodik az egyesület pénzügyi nyilvántartásainak, illetve könyveinek vezetésérõl, illetve ellátja az egyéb pénzügyi adminisztrációs tevékenységet. 

4. Képviseleti és ügyintézõ szervekre vonatkozó közös szabályok 

4.1. A képviseleti és ügyintézõ szervek tagjaivá választott tagok mandátuma a megválasztástól számított három naptári évet követõ elsõ közgyûlésig tart, de a mandátum legfeljebb egy ízben meghosszabbítható. 

4.2. A képviseleti és ügyintézõ szervek tagjai tevékenységük során kötelesek betartani a hatályos magyar jogszabályok, az alapszabály és a közgyûlés határozatainak rendelkezéseit.

 

VI.
Az egyesület gazdálkodása

 

1. Az egyesület az adott évre vonatkozó, elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. A költségvetés tervezetét az elnök készíti el az ügyvezetõ igazgatóval egyeztetetten.

2. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

3. Az egyesület nem-nyereségorientált tevékenységet folytató szervezet, vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetve az egyesület vállalkozási tevékenységébõl származó bevételbõl képzõdik.

4. Az egyesület céljai megvalósításának biztosítása érdekében gazdasági- vállalkozási tevékenységet is folytathat, de az ilyen jellegû tevékenység nem veszélyeztetheti az egyesület céljait, illetve nem játszhat elsõdleges szerepet.

5. Az egyesület gazdálkodásának részletes szabályaira vonatkozóan az ügyvezetõ igazgató gazdálkodási szabályzat – tervezetet készít és azt a közgyûlés elé terjeszti, melynek elfogadására a közgyûlés jogosult.

 

VII.
Nyilatkozatok és állásfoglalások

 

1. Az egyesület nevében nyilatkozatot és állásfoglalást csak az egyesület érdekében álló, céljait elõrevivõ, kellõ szakmai hozzáértéssel megfogalmazott és egyesülettel szembeni jogi igény támasztását ki nem váltó formában lehet tenni.

 

VIII.
Az egyesület megszûnése

 

1. Az egyesület meszûnik feloszlással, más egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetõleg megszûnésének megállapításával.

2. Az egyesület megszûnése esetén – a hitelezõ kielégítése után – vagyonáról a közgyûlés döntése szerint kell rendelkezni.

 

IX.
Záró rendelkezések

 

1. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, az egyesületek gazdálkodó tevékenységérõl szóló 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet, illetve a Polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény szabályai vonatkoznak.  

2. Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása napján 1997. október 30-án lép hatályba és teljes egészében felváltja az egyesület 1997. június 13-án elfogadott eredeti alapszabályát.

  

Budapest, 1997. október 30.

 

  

Dr. Bakonyi Péter
elnök

Dr. Bálint Lajos
ügyvezetõ igazgatóCopyright © Magyar Internet Társaság - Minden jog fenntartva.
Utolsó módosítás - Last modify:
Észrevételek, javaslatok - Notices are welcome to
webmaster@isoc-hu.hu