JEGYZŐKÖNYV
(Minutes of meeting)

-


 A Magyar Internet Társaság
(rövidített nevén: MIT) alakuló üléséről

Budapest, 1997. június 13.

 

  Az ülés helye:

  A HUNGARNET Egyesület székhelye.
  Budapest, XIII. Victor Hugo utca 18-22, H-1132. Magyarország
  Résztvevők: ld. a jegyzőkönyv 1. Mellékletét
  Az ülés levezető elnöke: Bakonyi Péter, a HUNGARNET Egyesület ügyvezető elnöke

  Napirend:

  1. A napirend elfogadása
  2. A MIT létrehozásának kihirdetése
  3. A MIT Alapszabály-tervezetének elfogadása
  4. Tisztségviselők választása
  5. A MIT tevékenységére vonatkozó tervek körvonalazás
  6. Egyebek 

 

 1. A napirend elfogadása
 2. A javasolt napirendet a meghívó mellékleteként valamennyi résztvevő előzetesen megkapta. A résztvevők a napirendet egyhangúan elfogadták.

 3. A MIT létrehozásának kihirdetése
 4. Bakony Péter tájékoztatta a résztvevőket, a MIT létrehozásának hátteréről és motivációjáról. Röviden körvonalazta egyebek mellett a célokat, hangsúlyozva, hogy az egyik alapvető cél az Internet kultúra terjesztésére hivatott legális és formális keret létrehozása. A másik fő célja egy olyan fórum biztosítása, mely segíti a hálózatfejlesztést Magyarországon, egyebek mellett vélemények és deklarációk megfogalmazásával és széleskörű közzétételével a hálózati infrastruktúra építésének lőrevitele, a szolgáltatások széles választékának bevezetése és az egyre növekvő számú és típusú alkalmazások támogatása érdekében. Ezen célok megvalósítására az Internet Society (ISOC) magyar állampolgárságú tagjai által megalapított Magyar Internet Társaság létre kívánja hozni az ISOC magyar chapterét.

  Bakony Péter tájékoztatta a résztvevőket, a MIT és a HUNGARNET Egyesület tervezett együttműködéséről is. Elmondta, hogy a HUNGARNET Elnöksége és a Közgyűlése is melegen üdvözölte a MIT létrehozásának szándékát. Hozzátette, hogy a Magyar Internet Társaságot a HUNGARNET nem csupán együttműködési partnernek, hanem a HUNGARNET-hez közelálló olyan szervezetnek is tekinti, mely a HUNGARNET-hez annak speciális Szakosztályaként is kapcsolódik majd. (A HUNGARNET Egyesület részéről felmerült a lehetősége annak is, hogy összességében max. 100,-eFt erejéig az Egyesület fedezi mindazon alapító tagok első évre vonatkozó ISOC tagdíját, akik vállalják, hogy legalább a következő Két évben a tagdíjat maguk befizetik.)

  A résztvevők köszönetüket fejezték ki a HUNGARNET Egyesület készségéért és megköszönték Bakonyi Péternek az előkészítő munkálatokat.

 5. A MIT Alapszabály-tervezetének elfogadása
 6. Az Alapszabály-tervezet szövegét (ld. a jegyzőkönyv 2. Mellékletét) Bálint Lajos készítette el és ismertette a jelenlévőkkel. Mint elmondta, a tervezet figyelembe veszi mindazokat a követelményeket és javaslatokat, amelyeket a vonatkozó ISOC dokumentumok tartalmaznak, nevezetesen a "policy statemen" (94-224: "Policy on the Establishment and Conduct Chapters of the Internet Society") és a "guideline" (94-253: "Guideline for Establishing a Chapter of ISOC"). Bálint Lajos részletes magyarázatot is fűzött az alapszabály-tervezet valamennyi cikkelyéhez.

  A résztvevők köszönetüket fejezték ki Bálint Lajosnak a dokumentum elkészítéséért, majd egyhangúlag elfogadták a tervezet szövegét.

 7. Tisztségviselők megválasztása
 8. A Jelölő Bizottság képviseletében Nagy Miklós, a HUNGARNET főtitkára tájékoztatta a jelenlévőket, a MIT tisztségeire jelölt személyek nevéről.
  Valamennyi jelölt elfogadta a jelölést. A jelenlévők, mint a MIT alapító tagjai egyetértettek valamennyi jelölttel.
  A további észrevételek és javaslatok megtételére vonatkozó felhívás nyomán három javaslat hangzott el a jelenlévők részéről. Zimányi Magdolna azt javasolta, hogy fokozottan legye
  nek bevonva a vidéki kutatási és felsőoktatási közösség képviselői a tisztségekbe, Kalányos Katalin a könyvtárak és közgyűjtemények képviselőinek bevonását kérte, Rákóczi Péter István pedig a középiskolák képviselőinek bevonását javasolta. A Jelölő Bizottság képviselője rögzítette a kéréseket és - bár konkrét személyi javaslat nem hangzott el - a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a jövőben lehetőség lesz az elhangzott igények figyelembe vételére.

  Az eszmecserét követően egyszerű nyílt szavazás következett a jelöltek listájára vonatkozóan.
  A listát a jelenlévők egyhangúan elfogadták.
  Ugyancsak egyszerű nyílt szavazással kerültek egenként megválasztásra a tiszségviselők. A jelenlévő alapító tagok valamennyi jelöltet egyhangúan választottak meg az egyes tis
  ztségekre.

  A megválasztott tisztségviselők az alábbiak:

  Elnök:

  Bakonyi Péter

  Alelnökök:

  Bölcskei Imre
  Csaba László
  Gordos Géza

  Ügyvezető igazgató:

  Bálint Lajos

  Igazgatók:

  Benczúr András
  Martos Balázs
  Tétényi István

  (A tisztégviselők szakmai önéletrajzai - The officers' Curriculums)

  A Jelölő Bizottság képviseletében Nagy Miklós gratulált a megválasztott tisztségviselőknek.
  Bakonyi Péter, a MIT elnöke megköszönte a tagok bizalmát.
  Bakonyi Péter bejelentette, hogy a MIT titkársági feladatainak ellátását a HUNGARNET Egyesület Titkársága vállalta magára.
  Bakonyi Péter hozzátette, hogy a MIT létrehozásának az ISOC Nemzetközi Titkársága által történő elfogadására vonatkozó kérést a MIT Alapszabály-tervezetével és a szűkebb egyéb dokumentumokkal együtt a MIT elnökeként a soron következő INET'97 konferencián át fogja adni az ISOC elnökének.

 9. A MIT tevékenységére vonatkozó tervet körvonalazása
 10.  Bakonyi Péter javaslatokat tett a MIT tevékenységére vonatkozóan munkaterv előkészítésének szempontjaira. Javasolta, hogy a részletes programot, a MIT következő ülése vitassa meg és fogadja el. Javasolta továbbá, hogy mielőbb szülessen meg a MIT WWW honlapja. Kovács Csaba vállalta, hogy létrehozza és gondozza a honlapot.

  Figyelembe véve a MIT és a HUNGARNET közötti tervezett együttműködést, a résztvevők egyhangúan elfogadták azt a javaslatot, hogy a MIT rendes szervezeti tagként csatlakozzon az Egyesülethez.

 11. Egyebek
 12. Zombori László, a HUNGARNET elnöke üdvözölte a MIT megalakulását és kifejezte meggyőződését, hogy a MIT a HUNGARNET-tel együttműködésben kulcsszereplője lesz a magyarországi hálózati fejlődésnek, különös tekintettel az Internet-alapú szolgáltatásokra és alkalmazásokra.

  Mivel további napirendi pont nem volt Bakonyi Péter megköszönte a jenlévőknek a részvételt és berekesztette az ülést.

   

A jegyzôkönyvet készítették: Mikusné Sárvári Klára, Bálint Lajos (HUNGARNET)

 

Mellékletek: 


Copyright © Magyar Internet Társaság - Minden jog fenntartva.
Utolsó módosítás - Last modify:
Észrevételek, javaslatok - Notices are welcome to
webmaster@isoc-hu.hu